Stanovy spolku

Zkrácený text našich stanov, pro Vaši rychlou a pohodlnou informaci:

Stonožka je právnickou osobou se sídlem ve Valašské Polance 450. Je to dobrovolný a neziskový svazek občanů za účelem podpory komunitních činností v obci.

Statutárním orgánem je výbor spolku, který je tříčlenný a volen je členskou schůzí na 1 rok. Výbor řídí činnost spolku a plní úkoly uložené členskou schůzí.

Lidé

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v ČR.

Cíle

Našimi hlavními cíli jsou zlepšování mezilidských vztahů, stavu veřejných prostor pro volný čas, udržování a rozvoj místních tradic a tvorba dobrých podmínek pro děti.

Naše cíle budeme plnit především pomocí kulturních a společenských akcí, pořádáním přednášek a besed, propagační a osvětovou činností.

Zdroje

Zdrojem našich příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z pořádaných akcí, sponzorské dary a získané granty. Prostředky používáme výhradně na výše zmíněné předměty naší činnosti, s řádnými účetními doklady. Členové jsou o hospodaření informování na každé členské schůzi.

 

Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 12.10.2015.

 

Plné znění stanov

si můžete stáhnout ve formátu PDF zde: Stanovy spolku Stonožka

 

Comments are closed